ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 389/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 88 του Ν.3463/06 και την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10
4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΖΗΣΗ του Ανδρέα, ως Βοηθό Δημάρχου – Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής – Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και του αναθέτει τις εξής αρμοδιότητες:
• Την λειτουργία, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» σε συνεργασία με τους κατά τόπο Αντιδημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.
• Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας και το συντονισμό των απαραίτητων δράσεων για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου, κ.λ.π.
• Το σχεδιασμό, την εποπτεία και την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τη συμβουλευτική στήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων, την ενημέρωση και πρόληψη κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
• Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
• Την εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ
• Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.
• Την ευθύνη της συμμετοχής στο σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου και τη μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων του Δήμου, στο πλαίσιο του περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού.
• Την ευθύνη για την διατύπωση εισηγήσεων, την διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων και του συντονισμού δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΑΣΗΜΑΚΗ του Γεωργίου, ως Βοηθό Δημάρχου – Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Δημοτικής Περιουσίας – Πρωτογενούς Τομέα της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας και του αναθέτει τις εξής αρμοδιότητες για την περιοχή ευθύνης του:
• Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της Δημοτικής Περιουσίας.
• Την καταγραφή – έλεγχο της κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας της δημοτικής ενότητας και υποβολή προτάσεων για τον τρόπο διαχείρισής της και μέριμνα για την συντήρηση και την προστασία της.
• Την καταγραφή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου των υδάτινων πόρων της περιοχής, των δεξαμενών ύδρευσης – άρδευσης και των αντλιοστασίων της ενότητας και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση αυτών και την ενεργειακή εξοικονόμηση.
• Την αποτύπωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου των κοιμητηρίων των Κοινότητων και οικισμών της ενότητας και την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση εργασιών ευπρεπισμού και βελτίωσης της λειτουργίας τους.
• Την ευθύνη για θέματα Πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας) της δημοτικής ενότητας.
• Την μέριμνα και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών αναγκών των αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
• Την καταγραφή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ευθύνη για θέματα οδικής πρόσβασης και αγροτικής οδοποιίας.

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του Στεφάνου – Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Υγείας -Στρατηγικής Επικοινωνίας και του αναθέτει τις εξής αρμοδιότητες:
• Τη συνεργασία με τους δημόσιους φορείς Υγείας που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμο με σκοπό την αρωγή από πλευράς του Δήμου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στην από κοινού εφαρμογή μέτρων και δράσεων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
• Την επικοινωνία, συντονισμό και τη συνεργασία με κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών φορέων για την προώθηση των δημοτικών υποθέσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων του δημοτικού αναπτυξιακού προγράμματος.
• Την επικοινωνία και διασύνδεση με φορείς, επιμελητήρια, συλλόγους, με στόχο την από κοινού δράση για την προώθηση των τοπικών ζητημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου.
• Την διασύνδεση και επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες για την ανάπτυξη συνεργειών και την παροχή τεχνογνωσίας για την βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου παραμένει Βοηθός Δημάρχου – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δημοτική Ενότητα Αροανίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 330/2020 απόφαση Δημάρχου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΔΟΥΚΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου παραμένει Βοηθός Δημάρχου – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αναπτυξιακών Δράσεων του Δήμου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 330/2020 απόφαση Δημάρχου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη παραμένει Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για δράσεις που αφορούν στον Τουρισμό σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 237/2020 απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα