ΔήμοιΝέα

Διαγωνισμός για εργασίες περίφραξης περιβαλλοντικών χώρων – Δήμος Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Άνω Λιόσια 21-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 33669


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ, Α.Τ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάση  τιμής , για  την  υπηρεσία  με  τίτλο  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ, Α.Τ.ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 196.490,84€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 243.648,64).

H  παρούσα  σύμβαση  αφορά  την  υπηρεσία περίφραξης του κτιρίου του Συλλόγου Ποντίων «Η Τραπεζούντα», που βρίσκεται στη Δ.Ε Άνω Λιοσίων και του Αστυνομικού τμήματος Ζεφυρίου, του κοιμητηρίου στη Δ.Ε. Φυλής και του Εργοταξίου του Δήμου Φυλής.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 234/2021 μελέτη της Τ.Υ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30-6262.10002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα για το ποσό των 5.000€ και το υπόλοιπο 238.648,64€ του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45340000-2 – Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την  11-11-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05-11-2021 και ώρα 16:00.μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 141378

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι 3.929,82 €, τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο εννέα (9) ημέρες  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 141378 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)

 


Πηγή

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button