ΔήμοιΝέα

Οικονομική Επιτροπή 5/5/2021

Καλείστε στην 14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020, 426/13.11.2020 και 34/8-3-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 5 Μαΐου 2021 ημέρα  Τετάρτη με ώρα έναρξης 13:00 με τα εξής θέματα:

  1. Α) Άσκηση εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά έφεσης κατά 1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ο……. Σ…….. –…….. Α.Ε.» και 2) Της υπ’ αριθ. 5084/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (9ο Τμήμα)     και Β) Διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για να ασκήσουν, παραστούν και υποστηρίξουν για λογαριασμό του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου την προαναφερόμενη έφεση ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε κάθε νόμιμη μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτής.
  1. Λήψη απόφασηςγια τη διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
  1. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθ. 179/18-2-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
  1. Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό   Διαγωνισμό (κάτω  των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ », με διαδικασία διαπραγμάτευσης. 
  1. Λήψη απόφασης επικύρωσης του με αριθμού 3 πρακτικού  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ».
  1. Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού με αρ. 1  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό (άνω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Μ.Φ.26 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ ».
  1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση των υπ. αρ. 38/2021 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των εργαζομένων β) την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού (άνω των ορίων) και δ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/20


Πηγή

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button