Ορισμός Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 872

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1, 5  & 6 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1  του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018, καθώς και της παρ. 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2γ του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4α  του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
 4. Την υπ’ αριθμ. 45892/11-8-10 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/10 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου2 παρ. 4 του Ν.3852/10 ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ Β’ 1292),  σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου έχει πληθυσμό  38.116 κατοίκους.
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε ( 5 ) Αντιδήμαρχοι.
 6. Την εγκύκλιο 28/Α.Π. 44133/24.8.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία αναφέρεται ότι οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από τον Δήμαρχο στους κατά τόπους Αντιδημάρχους, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, δεν αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω εκδίδονται μόνο από την έδρα του Δήμου.
 7. Την  υπ’ αριθμ. 89 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των αιρετών Δήμων και Κοινοτήτων».
 8. Την υπ΄ αριθμ. 82/19 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία αναφέρεται στον ορισμό Αντιδημάρχων.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 που αφορά στην αντιμισθία Αντιδημάρχων.
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α΄204), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 7 στο τέλος του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο ορισμού και άμισθων Αντιδημάρχων.
 11. Την υπ΄ αριθμ. 48/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 12. Την υπ’ αριθμ. 581/2019 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου μας κατά τις εκλογές της 26ης  Μαΐου 2019.
 13. Τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 683/B/28-2-2019) και την διόρθωση αυτού (ΦΕΚ 1326/Β/17-4-2019).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει έμμισθους Αντιδημάρχους τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εξής:

 1. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης,  Αθανάσιος Ντερέκας

στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης και ειδικότερα:  

Την εποπτεία των  τμημάτων:  α) αποκομιδής, β) Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Αδρανών Υλικών, γ) Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων, δ) συντήρησης οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.

β) Την τέλεση των πολιτικών γάμων

γ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του  όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

2) Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικής Μέριμνας, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Βασίλειος Γρούμπας

στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα  των τμημάτων:  α) Προϋπολογισμού, Εξόδων και Εκκαθάρισης Δαπανών του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Έκδοσης και ρύθμισης αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  γ)Ταμειακής Υπηρεσίας δ) Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών, καθώς και ε)του γραφείου οικονομικών θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου

β) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων , για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων  των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ε του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.

γ)την  εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων ΔΕ Μοσχάτου – Ταύρου.

δ) την  εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης των ΚΕΠ στις Δημοτικές Ενότητες Μοσχάτου και Ταύρου.

ε) την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας του Δήμου ( πρωτόκολλο, καθαρίστριες κτιρίων,   φύλακες, κλητήρες, τηλ. κέντρο).

στ) την μέριμνα για τους κανόνες τήρησης της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

ζ) την τέλεση των πολιτικών γάμων

η) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

3) Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Πολιτιστικής Πολιτικής, Ανάδειξης Αρχαιοτήτων, Πολιτιστικών Θεσμών και  εκδηλώσεων, Παντελεήμων Δείξιμος

στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων : α) Πολιτισμού και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και β) Λειτουργικής Διαχείρισης Πολιτιστικών Υποδομών.

β)Την εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκδηλώσεων προγραμμάτων και δράσεων, σε συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, Πνευματικό Κέντρο και Κοινωφελή Επιχείρηση.

γ) Την εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης των ετήσιων φεστιβάλ και πολιτιστικών θεσμών και εκδηλώσεων του Δήμου.

δ) την μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής και εθνικής με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής , γλυπτικής κ.λπ.

ε) την τέλεση των πολιτικών γάμων

στ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

4) Αντιδήμαρχος Υγείας, Καθημερινότητας, συντονισμού δράσεων  και διαχείρισης θεμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και επίβλεψης της Πολιτικής Προστασίας,  Δημήτριος Ζώταλης

στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Υγειονομικής Πρόληψης και Επιδομάτων και εν γένει θεμάτων που άπτονται της υγείας, αναλαμβάνοντας και το συντονισμό της διαχείρισης για την covid 19.

β) Την καταγραφή και συγκέντρωση αιτημάτων πολιτών που άπτονται της βελτίωσης ποιότητας της ζωής τους, την οριζόντια επικοινωνία – συνεργασία με τους καθ΄ύλην Αντιδημάρχους που προΐστανται των αντίστοιχων υπηρεσιών, για την επίλυσή τους.

γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

δ)  Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

5) Αντιδήμαρχος Κοινότητας Ταύρου, Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης,  Αικατερίνη Καρύδη

     στην οποία μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων : α) Κοινωνικής Μέριμνας Συμβουλευτικής και Ισότητας των Φύλων β) Κοινωνικών Δομών  (ΤΕΒΑ , Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο και των πάσης φύσεως εθελοντικών δομών που αναδεικνύονται) σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν σχετικές αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

β) την μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας – Προστασίας, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν σχετικές αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

γ) την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Παιδείας, Βιβλιοθηκών και Δια Βίου Μάθησης για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, καθώς και της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

δ) την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό, όλων των πράξεων που αφορούν την αρμοδιότητα της μέριμνας και του ελέγχου της κατάστασης όλων των σχολικών κτιρίων (καταγραφή ζημιών, αξιολόγηση, προγραμματισμό).

ε) Τον συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών και προγραμμάτων του Δήμου για την παιδεία, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

στ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

ζ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Επιπλέον ορίζει άμισθους Αντιδημάρχους σύμφωνα με την εγκύκλιο 48/7-4-2020 τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εξής:

 1. Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Κηποτεχνίας, Παιδικών χαρών, φροντίδας αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, και Συντονισμού των Αθλητικών δραστηριοτήτων, Γεώργιος Φελλάς

στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας  και ειδικότερα:

 των τμημάτων α) Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  β) πρασίνου περιβάλλοντος και  ελεύθερων χώρων (παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, συντριβάνια γ) Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

β) Την εποπτεία των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).

γ) Την μέριμνα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία , λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).

δ) Την εποπτεία και ευθύνη της εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού, ερασιτεχνικού και μαθητικού αθλητισμού και την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τους καθ΄ύλην αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

ε) Τη μέριμνα ως προς την επάρκεια του αθλητικού υλικού των προγραμμάτων, των εκδηλώσεων όπως και του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων τοπικής σημασίας.

ζ) Την εποπτεία και ευθύνη των διαφημίσεων στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και την εξεύρεση χορηγιών με στόχο την προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων.

η) Την εποπτεία και την ευθύνη για τη συντήρηση και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

θ) Την εποπτεία για την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία της δημόσιας υγείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές , σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.

ι) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

κ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

2) Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Αλλαγής, Μαρία Τσέλιου

στην οποία μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και την ευθύνη για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και την μέριμνα για την εφαρμογή δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου.

β) Τη μέριμνα για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με άλλους Δήμους, για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής και την αστική αναβάθμιση.

γ) Την μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών του Δήμου, για την αειφόρο περιβαλλοντική και αστική ανάπτυξη της πόλης.

δ) Τη μέριμνα και την εποπτεία για τη συνεργασία των υπηρεσιών με τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για την παρακολούθηση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων, για την παροχή ενημέρωσης, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

ε) Την παρακολούθηση του «Συμφώνου των Δημάρχων».

στ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

ζ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται  από 8/11/2021 έως 30/11/2022.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα  του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  Γ.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα