Περί έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος

ΘΕΜΑ: «Περί έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει
  4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση  Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΜ0ΖΩΛΜ-51Ω, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος στις 24-06-2021 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 231 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
  5. Την αναγκαιότητα της εργασίας με τίτλο «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του  Δήμου Μαραθώνος»
  6. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό 21REQ008807231

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

  1. Την έγκριση διενέργειας για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του  Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 14.725,00  Ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  .
  2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών  με τίτλο « Φύλαξη και επιτήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων »
  3.  Την αποστολή πρόσκλησης προς τον/την  EASYWATCH SECURITY Παύλος Σπ. Σπυριδάκης [1] η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
  4.  Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών   και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος Θωμάς Χαλυβδόπουλος, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς[2] (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 177/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69Χ4ΩΛΜ-Ρ95

https://diavgeia.gov.gr/doc/69Χ4ΩΛΜ-Ρ95

[1] Ή προς περισσότερους ή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

[2] (ΒΙΒΛΙΟ Ι) Σε περίπτωση που έχει προσκληθεί να υποβάλλει προσφορά μόνο ένας οικονομικός φορέας η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν η υποβαλλόμενη προσφορά πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και ότι η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.  

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες της μίας προσφορές η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν οι υποβαλλόμενες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και να συγκριθούν οι προσφορές ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) (αρ. 86 Ν. 4412/2016).

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και της οικονομικής προσφοράς.

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα