ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κάρυστος, 3/3/2021

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                                   Αριθ. πρωτ.:  1802

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

Ο Δήμαρχος Καρύστου

προκηρύσσει:

Φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με αντάλλαγμα, με σύναψη μισθωτικής σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 ,  την υπ΄αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864 Β΄) ΚΥΑ «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» ».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την Πέμπτη 18/3/2021 και ώρα 10π.μ.και μέχρι την λήξη των προσφορών, στο Δημαρχείο Καρύστου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού συμβολαίου (προσυπογραφή από την εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Εύβοιας) με δυνατότητα λήξης μέχρι και την 31/12/2022

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων (Τ.Κ. Μαρμαρίου) του Δήμου Καρύστου (Μιλτιάδης Τσενέκος τηλ., 2224350302) κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού στη διεύθυνση: Δημαρχείο Καρύστου-ΤΚ 34001 Κάρυστος.

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr

Οι χώροι αιγιαλού και παραλίας  που θα παραχωρηθούν προς τρίτους, το ύψος της τιμής εκκίνησης ανά τετραγωνικό μέτρο και οι θέσεις περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα με συνημμένες τις συντεταγμένες των θέσεων από την εφαρμογή «OPEN» της Κτηματολόγιο ΑΕ.

Α/α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
1 Μ. ΑΜΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ&ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 100ΤΜ 100Χ8Χ2=1600€ 526614,47 4209188,45
2 Μ. ΑΜΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 15ΤΜ 800Χ2=1600€ 526657,36 4209190,53
3 Μ. ΑΜΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙ ΘΑΛ. ΜΕΣΑ 15ΤΜ 15Χ40Χ2=1200€ 526645,18 4209200,49

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής αυτής, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο

 1. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία
 2. Εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας
 3. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος, (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Καρύστου
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία.
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.

Α) των φυσικών προσώπων

Β) των εταίρων των προσωπικών εταιριών

Γ) για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες του προέδρου, του διευθύνοντα συμβούλου, του διαχειριστή της εταιρείας και

Δ) για συνεταιρισμούς του προέδρου του συνεταιρισμού

 1. Ασφαλιστική ενημερότητα
 2. Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας,
 3. Έναρξη επιτηδεύματος για όλες τις δραστηριότητες ( αρμόδιας ΔΟΥ),
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει ότι «έχω υποβάλλει δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας ………… στο …………. (αρμόδια υπηρεσία) με αριθ. Πρωτ.: …. . και θα την υποβάλω στο δήμο με τη σύναψη του μισθωτηρίου συμβολαίου»
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει ότι ¨έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ΄ αριθ………διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου Καρύστου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη υπ αριθ. 47458 ΕΞ 15/5/2020 ΚΥΑ Εσωτερικών – Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1864) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (Β’ 2198) και τους αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη.
 6. Απόφαση του ΔΣ της εταιρίας (κεφαλαιουχική /συνεταιρισμός) για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την ως άνω απόφαση να συμμετέχει σε αυτόν.
 7. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. καθώς και διαβατήριο και όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στα Ελληνικά
 8. Πληρεξούσιο Συμβολαιογραφικό εφόσον ο συμμετέχων ή α) υποβάλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου ή β) όταν πλειοδοτεί μέσω αντιπροσώπου
 9. Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού κατ των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές ( ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί. Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

Αναφορικά με το πρόσωπο του εγγυητή θα πρέπει να προσκομιστούν:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το Δημόσιο ( φορολογική ενημερότητα
 3. Αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 ( ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων)
 4. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο
 6. Αντίγραφο ( επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. καθώς και διαβατήριο
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη δημοπρασία. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.

Ο  Δήμαρχος  Καρύστου

Ελευθέριος Ραβιόλος

Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα