ΔήμοιΝέα

Προσφορές μέχρι τις 5/11/2021 για Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων δήμου Παύλου Μελά

Προκηρύσσεται ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σύμφωνα με τη 499/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 16675/2021 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΚΥΑ & ΒΑΣΗ ΤΗΣ 3ης ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ», σύμφωνα με την ΔΠΠ 13/2021 μελέτη του τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές είτε για μια ομάδα είτε για το σύνολο των ειδών της μελέτης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 21/10/2021 και ώρα 09.00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 05/11/2021 και ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 09/11/2021 και ώρα 10.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ


Πηγή

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button