ΔήμοιΝέα

Πρόσκληση σε συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/10/2021

Καλείστε σε δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής (ZOOM) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4441/25-9-21), της 34ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, β) με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76)  και γ) την με αρ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων επί 20 θεμάτων.

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Πηγή

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button