ΔήμοιΝέα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης στις 5/3/2021

Σας καλούμε  σε «δια περιφοράς» (τηλεφωνικά και  μέσω e-mail)  τακτική συνεδρίαση  του Σώματος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης, στις 5/3/2021  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.30 έως 20.00 μ.μ. για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67  του Ν.3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και συμπληρώθηκε  με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019   β) με την από 11.03.2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοιού  Covid -19  και της ανάγκης  περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020)  και γ) με την  αρ. πρωτ. 20764/7.11.2020  (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του  αρ. 1ου / 2021  πρακτικού  συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Σταυρούπολης

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση  για  σχέδιο ψηφίσματος που αφορά  τις Δημοτικές Κοινότητες.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης

Χαράλαμπος  Σαραφίδης

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πηγή

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button