ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημοτικό Κολυμβητήριο), που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΨΕΙ ΑΥΤΩΝ

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

2 ΜΗΝΕΣ

2

102

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΔΕ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

(για πισίνα)

2 ΜΗΝΕΣ

1

103

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΥΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

2 ΜΗΝΕΣ

2

104

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΥΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ

2 ΜΗΝΕΣ

1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ.59300 Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, υπόψη κας Ανθής Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053452 – 53450).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) – από την Πέμπτη 7 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 18 Ιουλίου.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Συνημμένα: 
α) Τελική ανακοίνωση
β) Παράρτημα Ι
γ) Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 1
δ) Έντυπο αίτησης ΣΟΧ2

Κοινοποίηση


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
36FollowersFollow

Τελευταία Νέα