ΔήμοιΝέα

42ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  05-07-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 5η   του μήνα Ιουνίου  του έτους 2021, ημέρα  Δευτέρα  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 5-7-2021 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

309

Εισήγηση προς το Δ.Σ.
περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
(6η αναμόρφωση οικ. έτους 2021

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

19744/5-7-2021

 

310

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών                                  κα
ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων της Ελευθερίας Καμπόλη κατά
του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της                  22-6-2021 και σε κάθε μετ’
αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ.561/2021 απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19746/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

311

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών                                κ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
, για τη νομική στήριξη αιρετού του Δήμου Φυλής, σε προκαταρκτική
εξέταση ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών
δια της  κας Πταισματοδίκου Αχαρνών, δυνάμει
της υπ’ αριθ.600/2021 απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19747/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

312

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΜΑΡΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ για τη νομική στήριξη
αιρετού
του Δήμου Φυλής, σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον του                        κ.
Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών

δια της                    κας Πταισματοδίκου Αχαρνών, δυνάμει της υπ’ αριθ.601/2021
απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19749/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

313

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών
κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΟ για τη νομική στήριξη μετακλητού υπαλλήλου
του Δήμου Φυλής σε προκαταρκτική εξέταση
ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών
δια της κας Πταισματοδίκου Αχαρνών, δυνάμει της υπ’ αριθ.602/2021
απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19778/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

314

Έγκριση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την υλοποίηση Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Έργου με
τίτλο: «Εφαρμοσμένη Έρευνα Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών Φαινομένων και Γεωδυναμικών
Συνθηκών στο πλαίσιο επίλυσης του προβλήματος εκδήλωσης τοπικών εστιών εισροής
υδάτων και υγρασίας στην Ιερά Μονή Κλειστών του Δήμου Φυλής και δέσμη
ενδεδειγμένων δράσεων/παρεμβάσεων αντιμετώπισης» και παροχή εξουσιοδότησης
στο Δήμαρχο για την υπογραφή της.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19751/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

315

Έγκριση
4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 95/2018.ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.Ε.Ε.
με δ.τ. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19752/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

316

Κατακύρωση ή μη των
αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
WC ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 346/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 46.500,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.),
δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 17383/18-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19753/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

317

Επικύρωση
ή μη του υπ’ αριθμ. 17133/17-6-2021                     1ου Πρακτικού
και του υπ’ αριθμ. 17920/24-6-2021                     2ου
Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14
m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ» Α.Μ.310/2020
(Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.), προϋπολογισμού 223.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19754/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

318

Επικύρωση
ή μη του υπ’ αριθμ. 17921/24-6-2021 1ου Πρακτικού Επιτροπής
Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΛΗΣ» Α.Μ.37/2021 (Δ/ΝΣΗ
Τ.Υ.), προϋπολογισμού 306.273,92 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19756/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

319

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού
για την προμήθεια «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ» Α.Μ. 83/2021
Τ.Υ., προϋπολογισμού 372.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19757/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

320

Έγκριση
Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 93/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 744.000,00
€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19758/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

321

Παράταση
συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για
χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση των οκτώ (8) μηνών, μετά την αρχική σύναψη
η οποία είχε έναρξη την 20-1-2021 και λήξη την 5-7-2021, σύμφωνα με το υπ’
αριθ.48310/          29-6-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

19759/5-7-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..


Πηγή

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button