61η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-12-2023) – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

61η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-12-2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

στ) Την υπ΄αριθμ. 110478/3-7-2023 αίτηση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάτσιου Ιωάννη

ζ) Την υπ΄αριθμ. 128079/2-8-2023 δήλωση ανεξαρτοποίησης του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιοσέ Ιωάννη

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Άμπας Βασίλειος
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 05/12/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του Κυνηγετικού Συλλόγου Κοζάνης(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση των  Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικών Προσωρινού μειοδότη) του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης τριών κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του νέου οικισμού Κομάνου(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών όσον αφορά τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τα οικ. Έτη 2021 και 2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΙΣΟΔΕΡΙ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ»

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 7. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης , για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάθεση, μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, λόγω του επείγοντος (περ. γ παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4412/16) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 8. Σύμφωνη γνώμη για την εξουσιοδότηση αποστολής δικαιολογητικών πρόσθετης καταβολής (πριμ) στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα B’«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20, ΚΟΖΑΝΗ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΣΑΕΠ 541 με ενάριθμο 2014ΕΠ54100002 Ανάδοχος:ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέου  δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24,  λόγω νέου  αιτήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Φλώρινας(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 10. Έγκριση 14ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 12. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»,  προυπ.  100.000,00 €.

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 13. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος (KHΙ 4404) εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων 17.501,50 € στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2023-2024(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 15. Αναγνώριση υλικής ζημιάς του ΙΧ αυτοκινήτου της κα. Αναστασοπούλου Βαϊας από λακκούβα στη διασταύρωση του «ΓΚΙΟΛΙ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση ένταξης νέου έργου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 17. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: “Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) -Τακτοποιητικού του έργου:”Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

 19. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 20. Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 16ης  Νοεμβρίου 2023 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2023» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος επί της Ε.Ο. Γρεβενών – Τρικάλων για την παροχή βοήθειας σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα» (δαπάνη Πολιτικής Προστασίας) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες κοπής – μεταφοράς και απόθεσης δασικών προϊόντων σε ασφαλές για την κυκλοφορία θέσεις» (δαπάνη Πολιτικής Προστασίας) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Αριθμ.1188/2023 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Αριθμ. 30/2022 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 25. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας και ενίσχυση της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων», προϋπολογισμού 296.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή – επισκευή υφιστάμενης περίφραξης Εθν. Οδ. 3 στο Τμήμα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα» Προϋπολογισμού:704.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κομάνου και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 23 Δεκεμβρίου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Γυμναστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ερμακιάς «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 23 Δεκεμβρίου 2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Μακεδονίας κ. Μάνου Θωμά(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Δ.Μ.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

60η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-12-2023)


Πηγή
Author: Ελβίρα Γαλανάκη

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα