ΔήμοιΝέα

73ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 73ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  21-10-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 21-10-2021 (δια περιφοράς) ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
495

Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στη συζήτηση της Αίτησης της Ελευθερίας Καμπόλη, κατά του Δήμου, στη δικάσιμο της 22-10-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

33721/21-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία………………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………


Πηγή

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button