Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Προκηρυσσόμενες θέσεις

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, είκοσι (20) θέσεις με απόσπαση, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα ως εξής:

α/α Κατηγορία – Κλάδος / Ειδικότητα ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ5 5
3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
6 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΣΥΝΟΛΟ 20

Υποχρεωτικά και συνεκτιμώμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι/ες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου που επιθυμούν να αποσπαστούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022.

Η επιλογή εκ των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνεκτιμώντας τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, τις εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου, την εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων, καθώς και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι (μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των ανωτέρω κλάδων που υπηρετούν σε υπηρεσίες του του Δημόσιου  Tομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του N. 4270/2014 (Α’ 143).

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση:

 • Υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του (παρ. 8, άρθρου 68, Ν. 3528/2007).
 • Υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας (παρ. 9, άρθρου 68, Ν. 3528/2007).
 • Υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από προηγούμενη απόσπαση (παρ. 11, άρθρου 68, Ν. 3528/2007).
 • Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το Ν. 3429/2005, για τους οποίους προκύπτει κώλυμα απόσπασης που απορρέει από τις καταστατικές διατάξεις ή/και κανονισμούς λειτουργίας των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά.
 • Υπαλλήλου για τον οποίο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το χρόνο της απόσπασης εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη ή / και έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Η επιλογή εκ των υποψηφίων, θα πραγματοποιηθεί βάσει του βιογραφικού σημειώματος, των τυπικών και των συνεκτιμώμενων προσόντων. Για σχηματισμό πληρέστερης εικόνας, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης απόσπασης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ.Κ. 11143, Αθήνα), συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 2. Αίτηση υποψηφιότητας υπογεγραμμένη (συνημμένο υπόδειγμα), η οποία θα κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο/η υπάλληλος. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 ότι τα αναγραφόμενα στην Αίτηση και το Βιογραφικό Σημείωμα είναι ακριβή.
 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και μεταφρασμένων, όπου απαιτείται, πτυχίων καθώς και αποδεικτικά των πρόσθετων προσόντων που διαθέτουν (π.χ γνώσεις χειρισμού Η/Υ, ξένης γλώσσας, κλπ..) (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι).
 7. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, από το οποίο να προκύπτουν:
  • Τα στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης και οι υπηρεσιακές μεταβολές του υπαλλήλου.
  • Το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας.
  • Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων.
  • Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη.
  • Ότι δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη.
 8. Πρόσφατη Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών (προηγούμενου μηνός από την υποβολή της αίτησης).
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί (π.χ. πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια κλπ.)

Τρόπος Υποβολής Αίτησης – Προθεσμία

Η κατάθεση των αιτήσεων, μετά των συνημμένων τους θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 16:00, στην Κεντρική Γραμματεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην διεύθυνση: Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ.Κ. 11143, Αθήνα / Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ένδειξη «Αίτηση Υποψηφιότητας στην υπ’ αριθ. 200/470/31163/2-11-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Δευτέρα 06/11/2023 έως και την Παρασκευή 01/12/2023 και ώρα 16:00 μ.μ. και το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του  δρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στα τηλέφωνα: 213 131 4608 & 213 131 4613, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Οι Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους, που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύουν.

Η παρούσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (www.inedivim.gr) και στον ιστότοπο “diavgeia.gov.gr“ .

Συνημμένα:

 1. Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, με ΑΔΑ: 614Θ46ΨΖΣΠ-ΝΨΣ

 2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (pdf)

Για την Π.Δ.Μ.


Πηγή
Author: Ελβίρα Γαλανάκη

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα