Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για Ασφάλιση ακινήτων, πτητικού μέσου (UAV – DRONE) και τεχνικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για είκοσι τέσσερις μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 88.712,86 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για Ασφάλιση ακινήτων, πτητικού μέσου (UAV – DRONE) και τεχνικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 88.712,86 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

Αριθ. Διακήρυξης: 16/2024
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 354314

Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36
Τηλ.: 2313 317511
(URL): www.thessaloniki.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 05-07-2024 και ώρα 08:00

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, των τεχνικών του εγκαταστάσεων [δίκτυα ηλεκτροφωτισμού εναέριου – υπογείου, φωτεινός διάκοσμος, φωτεινοί σηματοδότες, συστήματα προστασίας πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, κάθετη σήμανση οδών (ιστοί, πινακίδες)] και του πτητικού μέσου (UAV-DRONE).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα (α/α) του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο του κάθε προσφερόμενου τμήματος. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

Κωδικός CPV:
CPV : 66510000-8 “Υπηρεσίες ασφάλισης”

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.712,86 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται στην επιβάρυνση αυτή.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.

Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας (ενδεικτικού προϋπολογισμού) της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι ποσού χιλίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.774,26 €).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται με ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας (ενδεικτικού προϋπολογισμού) εκτός Φ.Π.Α. του κάθε τμήματος.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας (ενδεικτικού προϋπολογισμού) της σύμβασης ή του τμήματος αυτής εκτός ΦΠΑ.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05-07-2024 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22-07-2024 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 26-07-2024 και ώρα 10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού
και Δημόσιας Περιουσίας

Γεώργιος Αρβανίτης

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ


Πηγή
Author: o.skandali

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα