Αποδοχή αίτησης παραίτησης

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Μ******** Γ******** και αντικατάστασή του»

Αριθμός Απόφασης: 153/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 6. Την υπ’ αριθμ. 80/16-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, με θέμα 5ο: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2021».
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45633/16-4-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνος με λοιπές αντικαταβολές», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αριθμ. οικ.38584/24-5-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δεκαεννέα (19) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών».
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39281/26-5-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (λοιπές αντικαταβολές)».
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β΄/27-11-2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18820/30-9-2021 βεβαίωση Δημάρχου περί κενών θέσεων.
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18630/28-9-2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 12. Την υπ αριθ ΣΟΧ 3/2021 με αριθ πρωτ 18860/30-09-2021 ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδοχ 8μηνης απασχόλησης (εργάτες ταφής-εκταφής) Δήμου Μαραθώνος
 13. Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων
 14. Το υπ αριθ πρωτ 21716/08-11-2021 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων
 15. Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων
 16. Την υπ αριθ 445/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών (ΥΕ Εργάτες ταφής-εκταφής νεκρών)»
 17. Την υπ αριθ πρωτ 23402/30-11-2021 υπεύθυνη δήλωση του Β******** Δ******** σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών στο Δήμο Μαραθώνος και την υπ αριθ 455/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος
 18. Την υπ αριθ πρωτ 7011/08-04-2022 αίτηση του Μ******** Γ******** του Α******** σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση του εργάτη ταφής εκταφής νεκρών στο Δήμο Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 7011/08-04-2022 αίτησης παραίτησης του Μ******** Γ******** του Α******** σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση του ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών στο Δήμο Μαραθώνος

Σε αντικατάσταση του ανωτέρω θα προσληφθεί ο Κ******** Β******** του Α******** με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  χρονικής διάρκειας από  σήμερα 08/04/2022  έως  31/07/2022 ως ΥΕ Εργάτης ταφής-εκταφής νεκρών

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΞ9ΔΩΛΜ-ΓΒ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ9ΔΩΛΜ-ΓΒ9

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα