Διαγωνισμός για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού ΠΕ Καστοριάς. – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 1/2024 για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς (CPV: 44811000-8 για τα χρώματα διαγράμμισης, 34922110-0 για τα γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια και 44832000-1 για τους διαλύτες).

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς 52100, Τηλέφωνο:2467350279, Εmail:[email protected]
2.Αριθμός Διακήρυξης: 1/2024, Αρ.Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 352449
3.Επιλεγείσα διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
4.Είδος σύμβασης: Δημόσια σύμβαση

5.Διάρκειας σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ίσου χρόνου παράταση αυτής.
6.Υποβολή προσφορών: για το σύνολο του αντικειμένου της Διακήρυξης. Το έργο δεν χωρίζεται σε τμήματα
7.Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται νομίμως επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.
8. Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: www.promitheus.gov.gr
9.Τόπος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού – υποβολής έντυπων δικαιολογητικών προσφορών:
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος, γραφεία 4 και 5 .
Πληροφορίες για τo διαγωνισμό: κ.Δήμζα Αθηνά Tηλ.: 2467350279,
10.Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ.
11. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 19-6-2024 και ώρα 15:00 μ.μ.
12. Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την συμμετοχή στη διαδικασία.
14.Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
15. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί Προμηθειών.
16. Υποβολή προσφυγών-αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής : Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (Πρώην Α.Ε.Π.Π Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), τηλ: 2132141216, [email protected], http:// [email protected].
17. Γλώσσας προσφοράς : Ελληνική.
18. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Η δαπάνη για την ανωτέρω σύμβαση βαρύνει το
Πρόγραμμα ΣΑΝΠ 441 κ.ε 2023ΝΠ44100013 π.κ (2008ΕΠ04100000)(2014 ΕΠ54100002) του Φορέα.

Ο Περιφερειάρχης

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.


Πηγή
Author: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΖΙΑΝΑΣ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα