Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου (Α.Μ.: 132/2022) – Δήμος Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]
Άνω Λιόσια, 06-10-2022
Αριθ. Πρωτ.: 34364


 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Α.Μ.: 132/2022, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
με δικαίωμα προαίρεσης 30% (149.578,00 € + ΦΠΑ 24% 35.898,72€ = 185.476,72€)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4782/2021 (Α’ 36) και ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ».

H παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια ελαστικών, απαραίτητων για τα οχήματα που ανήκουν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και χρειάζονται αντικατάσταση των ελαστικών τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής κυκλοφορία τους.

Το CPV των ειδών της προμήθειας είναι : 34351100-3 «Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων».

Η συνολική δαπάνη για την παρούσα προμήθεια προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των 142.674,40 € (προϋπολογισμός 115.060,00€ + ΦΠΑ 24% 27.614,40€ = 142.674,40€), με πρόβλεψη δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 30% για την εξυπηρέτηση πιθανών εκτάκτων αναγκών.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 185.476,72€ (προϋπολογισμός 149.578,00 € + ΦΠΑ 24% 35.898,72€ = 185.476,72€).

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους Κωδικούς Αριθμούς των επιμέρους υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν τα οχήματα, των προϋπολογισμών του Δήμου των Οικονομικών ετών 2022 & 2023 σαν συνεχιζόμενη δαπάνη.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε  τμήματα.

Προβλέπεται ρητά το δικαίωμα του Δήμου  να αυξάνει την δαπάνη των επιμέρους άρθρων κατηγοριών ελαστικών, σύμφωνα με τις πιθανές έκτακτες προκύπτουσες ανάγκες τους, πριν τη λήξη της σχετικής σύμβασης, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται τόσο στην 132/2020 μελέτη της Υπηρεσίας όσο και στην ως άνω διακήρυξη με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του παρόχου [δικαίωμα προαίρεσης (optιon) έως 30%].

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προμηθειών της μελέτης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά τα έτη 2022 & 2023 και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31/12/2023.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης και στην με αριθμ. 132/2022 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 11/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  173510 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπολογισμός), εκτός Φ. Π. Α., χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016. Πιο αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι 2.301,20€ (δύο χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και είκοσι λεπτά). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 150 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 173510 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα