Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Χανίων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Παιδικής Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων

26.02.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 11:02


                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        

ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                               

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ. : Κωνσταντία Μαρκουλάκη

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135

Τηλ.: 28213 41760, ΦΑΞ: 28213 41750

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Χανίων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Παιδικής Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων  

                                         Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

 προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Χανίων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Παιδικής Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων, συνολικού  προϋπολογισμού 580.378,20   ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Κατηγορία.

   Ταξινόμηση κατά CPV: 15511100-4 και  15000000-8

3. Περιγραφή  της δημόσιας σύμβασης . Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 2 τμήματα :

Τμήμα 1: Προμήθεια  γάλακτος μακράς διαρκείας  για το Προσωπικό του Δήμου  Χανίων   συνολικής ποσότητας  299.828  λίτρων συνολικού  προϋπολογισμού 508.208,46   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Τμήμα 2: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Παιδικής Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων,  συνολικού  προϋπολογισμού 72.169,74  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα ή και για τα δύο  τμήματα

4. Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός  διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη

6. Ισχύς των Προσφορών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές με ποινή αποκλεισμού  δέκα (10)  μήνες από  την  επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

 7. Εναλλακτικές Προσφορές.

      Ενναλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 8. Εγγυήσεις.

     Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%)  επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για το τμήμα/τα που συμμετέχει. Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

 9.  Χρονοδιάγραμμα

       H προμήθεια καλύπτει  το χρονικό διάστημα δυο  (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης  ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων και η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά.

 10. Οροί χρηματοδότησης και πληρωμής

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην σχετική  Διακήρυξη.

 11. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η  28/ 03 /2024 και ώρα  λήξης 15:30: μ.μ..

Η διαδικασία αποσφράγισης  θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, την   03 /04 /2024  και ώρα 08:30 π.μ.

Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

12.  Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.          

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Διακήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών που τη συνοδεύουν από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα:  28213 41760

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

13. Προδικαστικές Προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες για την άσκηση της προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

Διακήρυξη

Εντυπα Οικονομικής Προσφοράς

 


Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα