Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων 2ου ορόφου στο κτήριο διοίκησης της Π.Δ.Μ. στη ΖΕΠ – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων 2ου ορόφου στο κτήριο διοίκησης της Π.Δ.Μ. στη ΖΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου με τίτλο:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», αριθμού Κ.Α.Ε. 02.05.071.9459.07.24004, με ένταξη της πράξης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)», προϋπολογισμού 218.000,00 €, κωδικού (ενάριθμου) πράξης ΠΔΕ ΣΑ: 2024ΝΠ24100004, κωδικού ΟΠΣ 5223915 και κωδικού ΣΑ ΝΠ241.

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγοριών έργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 175.806,45 € (περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά, χωρίς τον ΦΠΑ).

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας).
 2. Ταχυδρομική Δ/νση: Διοικητήριο ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.:2461052682, email: [email protected], url: www.pdm.gov.gr.
 3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Γιαννόπουλος Ηλίας, τηλ. 2461052687 και Τασιούλα Κωνσταντία, τηλ. 2461053348, email: [email protected], [email protected], [email protected].

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 191964, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης της αίθουσας συνεδριάσεων του 2ου ορόφου (στάθμη + 8,00 m, τμήμα Ζ) του κτηρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως και ο χώρος αυτός αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια της μελέτης του έργου.
 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 175.806,45 € χωρίς ΦΠΑ

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

 1. ΚΩΔΙΚΟΙ: CPVs [453000000-0] – Εργασίες συντήρησης κτιρίου

[45000000-7] – Κατασκευαστικές εργασίες

και NUTS: EL531 (Γρεβενά, Κοζάνη).

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

  Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγοριών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει να ικανοποιούν τα Κριτήρια Επιλογής του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 516,13 € (τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών του ευρώ) με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 05/07/2025 (11 μήνες). Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παρ. 2α Ν. 4412/2016.
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-08-2024 ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.
 4. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 208465). Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09-08-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Όπως στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
 7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Αμανατίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού: Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων 2ου ορόφου στο κτήριο διοίκησης της Π.Δ.Μ. στη ΖΕΠ (.zip)


Πηγή
Author: Γιώργος Παπαγεωργίου

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα