Έγκριση Διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου»

Αριθμός Απόφασης: 276/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

β) Τη με αριθμό 199-2022 Ο.Ε. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος με την οποία διορίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών Γεώργιος Σταμολέκας του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 28548) ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Μαραθώνος με εντολή να παραστεί και να τον εκπροσωπήσει κατά τη συζήτηση της από 12-5-2020 και με αριθμό κατάθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας 1237/2020, έφεσης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά του Δήμου Μαραθώνος και κατά της με αρ. 1219/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός-Τμήμα Β’), ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 15ης Ιουνίου 2022 ή σε οποιαδήποτε τυχόν μετ΄ αναβολή δικάσιμο, υποβάλλοντας υπόμνημα και σχετικά έγγραφα και να χειριστεί εν γένει την υπόθεση μέχρι αμετακλήτου κρίσεως της ένδικης διαφοράς, με την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της προαναφερόμενης εφέσεως.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1) Εγκρίνει την εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος Αττικής από τον ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Ν. Σταμολέκα (ΑΜ/ΔΣΑ 28548) ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 15-6-2022 οπότε συζητήθηκε η προαναφερόμενη έφεση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά του Δήμου Μαραθώνος και κατά της με αριθμό 1219/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Β’ ακυρωτικό) (Αρ. Καταθ. 1237/2020).

2) Επιπλέον διορίζει και καθιστά ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο του Δήμου Μαραθώνος τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα ενεργώντας αντ’ αυτού και για λογαριασμό του εντολέως Δήμου α) να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη σε συνέχεια της συζήτησης της ως άνω έφεσης κατά την παραπάνω δικάσιμο, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής, σε όποια δικάσιμο και αν προσδιορισθεί, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε κατά παραπομπή αρμόδιου Δικαστηρίου, όποτε και αν προσδιορισθεί προς συζήτηση, β) να καταθέσει υπόμνημα του Δήμου Μαραθώνος προς αντίκρουση της ένδικης εφέσεως και να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του εντολέως του, να καταθέσει έγγραφα και γενικώς να προσκομίζει κάθε αποδεικτικό μέσο, να υποβάλει τις απόψεις του εντολέως για την ως άνω Έφεση, να καταθέτει δικόγραφα, να υποβάλει αιτήσεις, ανταιτήσεις, προτάσεις, υπομνήματα, προσθήκες και αποδεικτικό υλικό, καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται, να παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα των δικογραφιών, να προτείνει ισχυρισμούς, να υποβάλει αιτήματα αναβολής και ενστάσεις, να επιδίδει και εκτελεί αποφάσεις ή άλλες πράξεις, να παραιτείται από δικόγραφα ή δικαιώματα, που αφορούν σε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό, να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο και γενικά να ασκεί κάθε πράξη που απαιτείται για την προάσπιση των συμφερόντων του εντολέως του Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και είναι αναγκαία για την πραγμάτωση των ως άνω εντολών ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πληρεξούσιο, να παραλαμβάνει τις αποφάσεις που θα εκδοθούν.

2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (276/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ3ΨΣΩΛΜ-5ΕΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ3ΨΣΩΛΜ-5ΕΘ

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα