Εγκρισης διενέργειας της προμήθειας ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 84/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
  4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών».
  5. Τη με αριθμό 1/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
  6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ009915055 2022-01-12.
  7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 2030/02-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6Ι2ΤΩΛΜ-ΦΡ6, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 12-01-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 167 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
  8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010104956 2022-02-23.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών» προϋπολογιζόμενης αξίας 18.077,23 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, και Συντήρησης Υποδομών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος, Παναγιώτης Ηλίας, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (84/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΩΠΜΩΛΜ-ΘΒΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΠΜΩΛΜ-ΘΒΘ

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα