Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΑΑ» προϋπολογισμού 966.349,93 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 353224).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 12/07/2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 18/07/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.