Περί ανάθεσης της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής των εκτυπωτικών συστημάτων

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής των εκτυπωτικών συστημάτων CANON του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 318/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής των εκτυπωτικών συστημάτων CANON του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Τη με αριθμό με αριθμό 02/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010495069 2022-05-05.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 10256/24-05-2022 (ΑΔΑ ΨΧΜΨΩΛΜ-47Υ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 363, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ010627686 2022-05-26.
 9. Τη με αριθμ. 237/26-05-2022  Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 9ΔΩΨΩΛΜ-1Ο7, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής των εκτυπωτικών συστημάτων CANON του Δήμου Μαραθώνος και η αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς: 1) INTERSYS S.A., 2) Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε., 3) Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, 5) EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και 6) ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
 10. Τη με αριθμ. 12518/15-06-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στους ανωτέρω και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010749623 2022-06-15.
 11. Την προσφορά του οικονομικού φορέα Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε., η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Α.Π. Δήμου Μαραθώνος : 13845/24-06-2022.
 12. Το από 29-06-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών στον ανωτέρω οικονομικό φορέα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκτύπωσης – συντήρησης – επισκευής των εκτυπωτικών συστημάτων CANON του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθμό 02/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ. 094501457, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έδρα: Κάνιγγος 26, Αθήνα, Τ.Κ. 10682, τηλ.: 2103822516, έναντι του ποσού των 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 70.6264.01.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Γιάννης Σπανός, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (318/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ0Ζ0ΩΛΜ-Ω2Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0Ζ0ΩΛΜ-Ω2Υ

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα