Περί ανάθεσης της προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού του  Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 50/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της συντήρησης και αναβάθμισης του ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του.
 7. Τη με αριθμό 53/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού».
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011658972 (CPV 45236110-4 και 37415000-0).
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί:
  1. η με αριθμό πρωτοκόλλου 27879/28-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου (ΑΔΑ 6ΠΡΛΩΛΜ-ΑΟΚ, ΑΔΑΜ 22REQ011705065 2022), η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 23-11-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 509 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου,
  2. η με αριθμό πρωτοκόλλου 2371/01-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου (ΑΔΑ ΨΡ82ΩΛΜ-ΣΚΚ, ΑΔΑΜ 23REQ012070707) για την μεταφορά της εγκεκριμένης πίστωσης στο οικ. έτος 2023, με α/α καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου 204, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18.
 10. Τη με αριθμό 590/2022 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ ΡΩΣΟΩΛΜ-7ΜΛ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΙΚΕ.
 11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 28170/01-12-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011720429.
 12. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 28440/06-12-2022.
 13. Το από 30-01-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον οικονομικό φορέα Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΙΚΕ, έναντι του ποσού των 8.615,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.067,60€, σύνολο προσφοράς 10.682,60€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης αθλητικού δαπέδου και εξοπλισμού στο ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην Κοιν. Γραμματικού του  Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 53/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 997741335, Δ.Ο.Υ. Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Οδός: Κ. Παλαιολόγου, Αριθμός: 63, Τ.Κ.: 56437, Πόλη: Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310705411,  έναντι του ποσού των 8.615,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  2.067,60 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 10.682,60 ευρώ (δέκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δυο ευρώ και εξήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδία έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα τον Κ.Α.: 30.7322.21, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

Γ. Ο χρόνος παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και για δυο (2) μήνες.

Δ. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναστάσιο Κανέλλο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραλαβή της προμήθειας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (50/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9839ΩΛΜ-Τ7Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/9839ΩΛΜ-Τ7Ω

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα