Περί ανάθεσης της υπηρεσίας: “Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ”

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος”»

Αριθμός Απόφασης: 234/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την με αριθ. 38499/21-04-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2107/Β΄/28-04-2022) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 5. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών επανατοποθέτησης έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Την με αριθ. 17/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010409624.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί οι με αριθ. πρωτ. α) 4580/10-03-2022 (ΑΔΑ 6ΔΑΣΩΛΜ-42Θ & ΑΔΑΜ 22REQ010495892) β) 4674/10-03-2022 (ΑΔΑ ΨΕΓ5ΩΛΜ-ΧΡΑ & ΑΔΑΜ 22REQ010495708) και γ) 8623/04-05-2022 (ΑΔΑ ΨΛΒΦΩΛΜ-ΕΗ0 & ΑΔΑΜ 22REQ010495978)  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί με α/α 205, 204 και 344 αντίστοιχα στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 9. Τη με αριθμ. 186/2022 (ΑΔΑ ΨΚ8ΔΩΛΜ-9ΘΗ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσΊας και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στην εταιρεία α) ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (ΟΜΑΔΑ Α) και β) Akriman E.E. (ΟΜΑΔΑ Β).
 10. Την με αριθμ. 8769/06-05-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010501412.
 11. Την μοναδική προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9393/13-05-2022.
 12. Το από 24-05-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας για την ΟΜΑΔΑ Α στην εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ενώ για την ΟΜΑΔΑ Β παραπέμπτει το θέμα στον Δήμαρχο προκειμένου να αποφασίσει το άγονο της διαδικασίας και την διενέργεια ή μη νέας διαδικασίας για την ομάδα αυτή.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1)  Α. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος» για την ΟΜΑΔΑ Α, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 17/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ. 800394232, Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΑΤΡΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 289, Τ.Κ.: 26 504, Πόλη: ΠΑΤΡΑ (περιοχή: ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ) , τηλ.: 2610932240,  έναντι του ποσού των 5.500,00  ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.320,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 6.820,00 (έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ).

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τους Κ.Α.: 70.6117.04 & 15.6484.01.

Γ. Η παραλαβή των προς εκτέλεση υπηρεσιών θα γίνει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

2)   A.Την αποστολή νέας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος» για την ΟΜΑΔΑ Β, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 17/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω του άγονου αποτελέσματος της αρχικής πρόσκλησης.

Β. Η αξιολόγηση των προσφορών που τυχόν υποβληθούν για την εν λόγω υπηρεσία (ΟΜΑΔΑ Β) θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος της δ/νσης, Φωτεινή Αφένδρα, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (238/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω338ΩΛΜ-ΧΛΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω338ΩΛΜ-ΧΛΠ

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
25FollowersFollow

Τελευταία Νέα