Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Yπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας”

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Yπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier)” για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 37/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 • Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»,
 • Τη με αριθμό 05/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009666778 2021-12-03.
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη, κατόπιν του από 03-12-2021 τεκμηριωμένου αιτήματος, έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ.:
 • 25077/21-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 97Π7ΩΛΜ-ΓΔ0, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 416 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ009904006 2022-01-10.
 • 495/12-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ρ60ΗΩΛΜ-32Π για την μεταφορά της δέσμευσης στο έτος 2022, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 70 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 • Τη με αριθμ. 4/2022/11-01-2022  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ 61Χ1ΩΛΜ-Ο9Θ και η αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε..
 • Την με αριθμ. 390/13-01-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC009921532 2022-01-13.
 • Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 664/14-01-2022.
 • Το από 01-02-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., έναντι του ποσού των 10.630,50€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.551,32€, σύνολο προσφοράς 13.181,82€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Υπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 05/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΕΛΤΑ COURIER, Α.Φ.Μ. 099759170, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 395, Τ.Κ.: 15343, Πόλη: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ.: 2106073123,  έναντι του ποσού των 10.630,50 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  2.551,32 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 13.181,82 ευρώ (δεκατρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα δυο λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2022 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 00.6221.01.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και για ένα έτος.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Θωμά Χαλυβδόπουλο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (37/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΛΦΒΩΛΜ-Β4Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΦΒΩΛΜ-Β4Ω

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα