Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 120/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
  5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής».
  6. Τη με αριθμό 03/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
  7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010180735 2022-03-10.
  8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 4672/10-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 91Μ2ΩΛΜ-ΝΦΡ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 10-03-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 309 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 22REQ010195615 2022-03-14.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για τις «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής» εκτιμώμενης αξίας 8.778,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής», όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 03/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρία ITRACK SERVICES Ε.Π.Ε. (Α.Φ.Μ. 800795090, Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της δ/νσης, Παναγιώτης Ηλίας, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (120/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ4ΒΛΩΛΜ-ΤΗ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ4ΒΛΩΛΜ-ΤΗ7

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
37FollowersFollow

Τελευταία Νέα