Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης της προμήθειας και τοποθέτηση συστήματος σκίασης στο ΚΕΠ Νέας Μάκρης

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης της προμήθειας και τοποθέτηση συστήματος σκίασης στο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 286/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
  5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος σκίασης στο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.
  6. Την από 17-05-2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010567695 2022-05-17.
  8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 10998/31-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ21ΦΩΛΜ-731, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 17-05-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 373 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ010832120.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης της προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος σκίασης στο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. εκτιμώμενης αξίας 2.200,00€ (δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος σκίασης στο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος., όπως αυτές περιγράφονται στην από 17-05-2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την επιχείρηση: α) Βασιλειάδου Λαμπρινή (ΑΦΜ 114098523), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η προϊσταμένη του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων & σηματοδότησης, Αφένδρα Φωτεινή, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς, εντός τριών ημερών από την παραλαβή τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (286/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/631ΦΩΛΜ-Ρ9Β

https://diavgeia.gov.gr/doc/631ΦΩΛΜ-Ρ9Β

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
36FollowersFollow

Τελευταία Νέα