Περί έγκρισης διενέργειας της 3μηνης προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της 3μηνης προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 592/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
  4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».
  5. Τη με αριθμό 52/18.11.22 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011637485.
  7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 27749/25-11-2022(ΑΔΑ Ψ4Μ2ΩΛΜ-ΥΟ9) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 18/11/2022 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 506 , στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
  8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011714512 2022-12-01.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «3μηνη προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου» εκτιμώμενης αξίας 1.350,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 6%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Σκόρδη – Τσούρα Αικατερίνη, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 592/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ6ΑΠΩΛΜ-ΜΛ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΑΠΩΛΜ-ΜΛ6

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα