Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών ιατρού εργασίας και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών ιατρού εργασίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 571/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
  4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας».
  5. Τη με αριθμό 4/2022 Μελέτη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
  6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011470446 2022-10-21.
  7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 27053/16-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΗΡ3ΩΛΜ-ΦΝΙ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 21-10-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 504 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
  8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011642700 2022-11-22.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας» προϋπολογιζόμενης αξίας 9.073,82 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς : α) ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο BIOSAFETY Α.Ε., (ΑΦΜ 999993964, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), β) Γ. ΨΑΘΑΣ – Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο PRO.EX. o.ε., (ΑΦΜ 099975770, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η προϊσταμένη του τμήματος, Αρετή Παπαϊωάννου, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (571/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω8ΕΠΩΛΜ-1ΙΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΕΠΩΛΜ-1ΙΦ

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα