Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’αρ.10/2024 Μελέτης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας για τις «Εργασίες διαχείρισης Ογκωδών, ΑΕΚΚ και αμιαντούχων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, π.δ. 766.630,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (αριθμός διαβούλευσης 2024DIAB28455)

Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’αρ.10/2024 Μελέτης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας για τις «Εργασίες διαχείρισης Ογκωδών, ΑΕΚΚ και αμιαντούχων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, π.δ. 766.630,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (αριθμός διαβούλευσης 2024DIAB28455).

Τα σχόλια μπορούν να καταχωρηθούν (έως και την 20.06.2024) για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, στην Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» της ενότητας «Γενικές Πληροφορίες» και βάση των αναρτημένων στην υποενότητα «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» Κανόνων Χρήσης και Συμμετοχής.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.


Πηγή
Author: o.poulidis

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα