Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω Των Ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για   Παροχή υπηρεσιών για το Κατασκηνωτικό  Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2024» Προϋπολογισμού 54.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 13%»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  5/2024

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω Των Ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για   Παροχή υπηρεσιών για το Κατασκηνωτικό  Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2024» Προϋπολογισμού 54.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 13%», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού,  για τις ανάγκες και σύμφωνα με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών, Ειδικούς Όρους και Ενιαίο Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 351020

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης θα διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από  28/05/2024  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 11:00  π.μ.

Κωδικός CPV:

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες  κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων  (CPV): 55243000-5 «Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων».

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  54.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 13%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.065,37€, ΦΠΑ 24% και 13%: 6.734,63€).

Φορέας χρηματοδότησης  της σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας: «Λόγω της φύσης των υπηρεσιών, θα αναδειχτεί ένας μόνο ανάδοχος που θα καλύψει τη φιλοξενία – διαμονή των ΑμεΑ στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου και επί ποινή αποκλεισμού θα γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που θα αναφέρονται στην ως άνω διαμονή – φιλοξενία του συνόλου των ατόμων, όπως αυτό αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό».

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της υπό την προϋπόθεση ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και αφορά στο χρονικό διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2024 με ενδεικτική χρονική περίοδο 25 Αυγούστου μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2024 (ενδεικτικά δέκα (10) ημέρες) σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄ αριθμ. 5/2024 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄ αριθμ. 5/2024 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.8 της υπ’ αριθμ. 5/2024 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9. της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγύηση Συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  28/05/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/06/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 18/06/2024 ημέρα Τρίτη  και από ώρα 10:00-11:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς:  Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.),  (ΠΡΩΗΝ ΑΕΠΠ), σύμφωνα  με  τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 68/752/02-01-2024 (ΑΔΑ:6Ψ9ΙΩΡ5-7ΟΕ) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό των Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και την υπ’ αρ. 80/768/02-01-2024 (ΑΔΑ: ΕΩ72ΩΡ5-ΝΞΩ) Απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας κ. Γεώργιο Αρβανίτη.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικού Προγραμματισμού

και Δημοτικής Περιουσίας

 

Γεώργιος Αρβανίτης

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.


Πηγή
Author: o.poulidis

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα