Προκήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης, οργάνων εκγύμνασης/παιχνιδιών και αστικού εξοπλισμού σε χώρους πρασίνου για τη δημιουργία πάρκων σκύλων», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού δαπάνης 78.309,22 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης, οργάνων εκγύμνασης/παιχνιδιών και αστικού εξοπλισμού σε χώρους πρασίνου για τη δημιουργία πάρκων σκύλων», σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού δαπάνης 78.309,22 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ 24%.

Αριθμ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 255202

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 06/11/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός CPV

Τα προς προμήθεια είδη  κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 34928200-0 (Περιφράξεις), 37451000-4 (Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων) & 34928400-2 (Αστικός Εξοπλισμός).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 78.309,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (63.152,60€ χωρίς το Φ.Π.Α.).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Υποδιαίρεση σε τμήματα

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δώδεκα (12) τμήματα (γραμμές α/α). Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (και για τα δώδεκα τμήματά του), για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος.

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (e-ΕΕΕΣ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ’αριθμ. 37/2023 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ. 37/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής  που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.4 της υπ’αριθμ.37/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 06-11-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 20-11-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 24-11-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ της υπ’αριθμ.37/2023 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.126113/10592/3-9-2019  Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.329226/15497/25-11-2022  Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) και την υπ’αριθμ.315698/14939/11-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σωκράτη Δημητριάδη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                      

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα αποδεικτικά μέσα-προμήθειες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.


Πηγή
Author: o.poulidis

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα