Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ”Προμήθεια υγρών καυσίμων (χονδρικής και  λιανικής πώλησης) για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών Προσώπων του για δύο (2) έτη π.δ. 6.015.687,27 € με το Φ.Π.Α. 24%”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2024

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ”Προμήθεια υγρών καυσίμων (χονδρικής και  λιανικής πώλησης) για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών Προσώπων του για δύο (2) έτη π.δ. 6.015.687,27 € με το Φ.Π.Α. 24%” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας

 Αριθμ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 349630

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 3-6-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.: 28-5-2024

Κωδικός CPV : Τα προς προμήθεια είδη  κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 09132100-4 (Βενζίνη αμόλυβδη), 09134220-5 (Πετρέλαιο κίνησης) και 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης).

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση προϋπολογίσθηκε στο ποσό 6.015.687,27 € με το Φ.Π.Α. 24% (4.851.360,70  € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα Νομικά Πρόσωπά του. Πηγή χρηματοδότησης είναι τα ανταποδοτικά έσοδα για τις Δ/νσεις Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Υπηρεσία 20),  τα έσοδα Κοιμητηρίων για το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων και οι ίδιοι πόροι  για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά πρόσωπά του.

Υποδιαίρεση σε τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε  (5) τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ. 5.774.115,06 € με το Φ.Π.Α. 24% (4.656.544,40 € χωρίς το Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ. 57.391,91 € με το Φ.Π.Α. 24% (46.283,80 € χωρίς το Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 3 : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ. 4.777,10 € με το Φ.Π.Α. 24% (3.852,50 € χωρίς το Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 4 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ. 123.652,80 € με το Φ.Π.Α. 24% (99.720,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 5 : ΔΕΠΘΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ. 55.750,40 € με το Φ.Π.Α. 24% (44.960,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.)

Προσφορές μπορούν υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των τμημάτων (ένα ή περισσότερα) με την προϋπόθεση ότι θα αφορούν σε όλα τα είδη καυσίμων κάθε τμήματος.

Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.

Αναλυτικά :

ΤΜΗΜΑ 1 : Ως κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 3% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΕΩΣ 5 : Ως κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης/των συμβάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής της/τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (e-ΕΕΕΣ)
  2. Εγγύηση συμμετοχής
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ’αριθμ.11/2024 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ’αριθμ.11/2024 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής  που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της υπ’αριθμ.11/2024 Διακήρυξης, διαπιστώνoνται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 3-6-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 1-7-2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 5-7-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Έννομη προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ της υπ’αριθμ.11/2024 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Κατά των αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του Ν.4782/2021.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.752/68/2-1-2024  Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6Ψ9ΙΩΡ5-7ΟΕ) για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’αριθμ.768/80/2-1-2024 (ΑΔΑ: ΕΩ72ΩΡ5-ΝΞΩ) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας κο Γεώργιο Αρβανίτη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Γ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε το έντυπο προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα αποδεικτικά μέσα-προμήθειες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις δηλώσεις αποκλεισμού-προμήθειες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.


Πηγή
Author: o.poulidis

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα