Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης 2024 – Μελέτη ΔΚΣ 1/29-01-2024 – Προϋπολογισμού 110.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2024

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης 2024 – Μελέτη ΔΚΣ 1/29-01-2024 – Προϋπολογισμού 110.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)», της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων.

Αριθ. Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ): 349511

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της υπ΄αριθ. 9/2024 Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 30/05/2024 και ώρα 14:00

Αναθέτουσα Αρχή:

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ – αριθ. 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 36

Τηλέφωνο: 2313 317777

(URL): www.thessaloniki.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 1/29-01-2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων – Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων είναι ο έλεγχος και η επισκευή και συντήρηση των οργάνων και δαπέδων των παιδικών χαρών που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 48165/2009 ( ΦΕΚ 1690 Β’ / 17-8-2009 ) και 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ 2029 Β’/25-07-2014) Απόφ. Υπουργού Εσωτερικών και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681) από 07-08-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κωδικοί CPV:

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 • ΟΜΑΔΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (CPV:50870000-4)
 • ΟΜΑΔΑ Β: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (CPV:37535200-9)

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της υπ΄αριθ. 9/2024 Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της υπ΄αριθ. 9/2024 Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 349511, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της υπ΄αριθ. 9/2024 Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.thessaloniki.gr,  στην διαδρομή: www.thessaloniki.gr ► Κάτοικος  ►  Ενημέρωση (Menu)  ►  Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) ► Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, {προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %: ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (88.709,68€), Φ.Π.Α. 24 %: είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (21.290,32€)}.

Πηγή Χρηματοδότησης – Πληρωμή :

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και πηγή χρηματοδότησης είναι οι Ίδιοι Πόροι:

Κ.Α.Ε ΥΠ Δ/ΝΣΗ ΕΤΟΣ 2024 ΠΟΣΟ ΣΕ € ΕΤΟΣ 2025 ΠΟΣΟ ΣΕ € ΕΤΟΣ 2026 ΠΟΣΟ ΣΕ € ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €
6265.02.01

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

30 30.021 30.000,00€ 70.000,00€ 10.000,00€ 110.000,00€

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Πιο αναλυτικά η πληρωμή του αναδόχου ορίζεται στο Παράρτημα II της υπ΄αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης – (Μελέτη ΔΚΣ 1/29-01-2024).

Υποδιαίρεση υπηρεσιών σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΚΣ 1/29-01-2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

Για την ΟΜΑΔΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (CPV:50870000-4) προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων (α/α) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού όπως αποτυπώνεται αυτός στην υπ΄αριθ. ΔΚΣ 1/29-01-2024 Μελέτη (Παράρτημα ΙΙ) της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά για κάθε α/α είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Για την ΟΜΑΔΑ Β: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (CPV:37535200-9) προσφορές υποβάλλονται ως ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο της Ομάδας.

Ο ανάδοχος προκύπτει από το άθροισμα του συνόλου των επιμέρους προσφορών της Ομάδας Α και της ενιαίας προσφοράς στο σύνολο της Ομάδας Β.

Οι Οικονομικές Προσφορές υποβάλλονται και για τις δύο (2) Ομάδες, για το σύνολο του προϋπολογισμού.

Επιμέρους προσφορές ανά α/α δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Υποβολή Προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II της υπ΄αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης (Μελέτη ΔΚΣ 1/29-01-2024) της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων – Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της υπ΄αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης (Μελέτη ΔΚΣ 1/29-01-2024).

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 & 217 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμμετοχής στο διαγωνισμό
 2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
 3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 1/29-01-2024 Μελέτη της Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων – Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων (Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της υπ΄αριθ. 9/2024 Διακήρυξης).

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.7 της υπ΄αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

 • Εγγυητική Συμμετοχής: για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε ποσοστό 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννιά λεπτών (1.774,19€)
 • Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της υπ΄αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
 • Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης της σύμβασης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της υπ΄αριθ. 9/2024 Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Προθεσμίες Υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/05/2024 και ώρα 14:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/06/2024 και ώρα 14:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  21/06/2024 και ώρα 10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διαγωνισμού.

Προδικαστικές προσφυγές:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Κατά των αποφάσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:

Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων – Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην ΑΕΠΠ),

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,

Tηλέφωνο: +30 2132141216,

Εmail: [email protected],

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 68/752/02-01-2024 – ΑΔΑ: 6Ψ9ΙΩΡ5-7ΟΕ Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 80/76/02-01-2024 – ΑΔΑ: ΕΩ72ΩΡ5-ΝΞΩ Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, κο. Γεώργιο Αρβανίτη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε τα αποδεικτικά μέσα-υπηρεσίες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις δηλώσεις αποκλεισμού, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακηρυξη, πατήατε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο υποβολής προσφυγής, πατήστε εδώ.


Πηγή
Author: o.poulidis

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα