Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Όψεων και Λοιπών Εγκαταστάσεων στο Κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης» (2-7-2024) – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Όψεων και Λοιπών Εγκαταστάσεων στο Κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης» (2-7-2024)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο:

με αρ. Κ.Α.Ε. 02.00.071.9459.04.23013.03, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2016ΕΠ54100000)» της ΣΑΝΠ 241, με κωδ. 2023ΝΠ24100013 (έδρα). προϋπολογισμού 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, προϋπολογισμού 120.967,74 € (περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά, χωρίς τον ΦΠΑ).

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (έδρας).

2. Ταχυδρομική Δ/νση: Διοικητήριο ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.:2461052682, email: [email protected], url: www.pdm.gov.gr.

3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Γιαννόπουλος Ηλίας, τηλ. 2461052687 και Τασιούλα Κωνσταντία, τηλ. 2461053348, email: [email protected], [email protected], [email protected].

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 206982, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά στην συντήρηση και επισκευή όψεων και λοιπών εγκαταστάσεων του κτηρίου της Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, που λόγω παλαιότητας και συνεχόμενης λειτουργίας και χρήσης του έχουν αρχίσει να εμφανίζονται έντονα σημάδια ‘γήρανσης’ στο κτηριακό κέλυφος της δομής του, με βλάβες και ζημίες, που χρήζουν την επιτακτική και άμεση ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης αυτών.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 120.967,74 € χωρίς ΦΠΑ

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

5. ΚΩΔΙΚΟΙ: CPV [50800000-3]-Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και NUTS: EL531 (Γρεβενά, Κοζάνη).

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει να ικανοποιούν τα Κριτήρια Επιλογής του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.048,39 (έξι χιλιάδων σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών του ευρώ) με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30/06/2025 (11 μήνες). Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παρ. 2α Ν. 4412/2016.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

30-07-2024 ημέρα Τρίτη, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

11. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02-08-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Όπως στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αμανατίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

  1. Τεχνική Έκθεση (pdf)
  2. Προϋπολογισμός Έργου (pdf)
  3. Περιγραφικό & Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργου (pdf)
  4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (pdf)
  5. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (pdf)
  6. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (pdf)
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (pdf)
  8. Αναλυτική Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού (pdf)
  9. Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού (pdf)
  10. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (pdf)

syntirisi_opsewn_zep_diakhriksi

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ


Πηγή
Author: Ελβίρα Γαλανάκη

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα