Προκήρυξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Περιπτέρου Πολιτισμού & Αναψυχής στον Κήπο του Νερού (Π.Π.Α. – Ο.Υ.Δ. 1) στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟ 23/2024 

της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Περιπτέρου Πολιτισμού & Αναψυχής στον Κήπο του Νερού (Π.Π.Α. – Ο.Υ.Δ. 1) στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια  πλειοδοτική προφορική δημοπρασία  για την  εκμίσθωση του Περιπτέρου Πολιτισμού & Αναψυχής στον Κήπο του Νερού (Π.Π.Α. – Ο.Υ.Δ.1) στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών την Παρασκευή 19/07/2024 και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81 στην αίθουσα Νερού του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1.

Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος το οποίο αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €). Το ποσό του ετήσιου μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα είναι με προσαύξηση 3% από το δεύτερο χρόνο της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής (5ετής) με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) χρόνια και  αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου – συμφωνητικού, αλλιώς από την επομένη της εκπνοής της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του πλειοδότη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενου για πέντε έτη της εκμίσθωσης) τόσο για τον πλειοδότη όσο και για τον εγγυητή αυτού, ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) για τον καθένα χωριστά και συνίσταται είτε σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της ημεδαπής, αορίστου διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 106  στο κτίριο Α΄ του επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1 του Δημαρχιακού Μεγάρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες  (τηλ. 2313317255, 2313317296). Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.


Πηγή
Author: o.poulidis

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα