Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου

27.05.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 11:54


Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου

 

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024, που προβλέπεται πίστωση ποσού 10.000,00€ στον Κ.Α. 35-7131.001 για «Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου»

  • Το υπ’ αριθμό 22626/19-04-2024 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Πράσινου (ΑΔΑΜ:24REQ014632182)

  • Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Πράσινου

  • Το υπ’ αριθμό 24971/30-04-2024 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Πράσινου

  • Την υπ’ αριθμό Α-680 με Α.Π. 27751/17-05-2024 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 10.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:24REQ014784400, ΑΔΑ:Ψ35ΠΩΗ5-ΩΘΚ)

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1

2

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

1

3

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (μόνο το σώμα)

3

4

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

2

5

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΤΟΥΡΑΣ

3

6

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

1

7

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

1

8

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

10

9

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

2

10

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ

1

11

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1

12

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

2

13

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

1

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω μηχανημάτων περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Πράσινου

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις οικονομικές σας προσφορές, μέχρι τις 03/06/2024, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

 

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για την “Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου”

Υπόψιν κας Γουμενάκη

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. Στην περίπτωση που η ενημερότητα δεν αναφέρει χρόνο ισχύος, αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για κύρια και επικουρική ασφάλιση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη. Στην περίπτωση που η ενημερότητα δεν αναφέρει χρόνο ισχύος, αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει “δεν υπάρχει σε βάρος μου, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ. και στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την υποβολή της.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων για την προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου”.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΕΝΑ:

1. Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Πράσινου 

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ


Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα