Προσφορές έως τις 19.6 για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Προκηρύσσεται ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σύμφωνα με τη 204/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 20942/2023 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με την με αριθμό 18993/19-04-2023 μελέτη του τμήματος αυτοτελούς τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 19.05.2023 και ώρα 09.00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 19/06/2023 και ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ την 23.06.2023 και ώρα 09.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΔ / ΕΕΕΣ


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα