Προσφορές για «Προμήθεια Εξοπλισμού Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» έως τις 17.10.2022

Προκηρύσσεται ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος», σύμφωνα με την με αριθμό 36309/13-07-2022 μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος – Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές το σύνολο των ειδών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στον Δήμο Παύλου Μελά.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 23.09.2022 και ώρα 09.00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 17.10.2022 και ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ. την 21.10.2022 και ώρα 09.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Πληροφορίες: Μαρίνα Λαμπρίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313302907,

e-mail: mlampridou@pavlosmelas.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
36FollowersFollow

Τελευταία Νέα