Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος– Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τεχνική εργασία-επισκευή της συσκευής διαθερμίας μικροκυμάτων και ΄Έλεγχος και επισκευή τονόμετρου» στα πλαίσια εκτέλεσης της Πράξης «Συνέχιση της στελέχωσης των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» με Κωδικό ΟΠΣ 6001508 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»-ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021 και ισχύει, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τεχνική εργασία-επισκευή της συσκευής διαθερμίας μικροκυμάτων και ΄Έλεγχος και επισκευή τονόμετρου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.029,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στα πλαίσια εκτέλεσης της Πράξης «Συνέχιση της στελέχωσης των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» με Κωδικό ΟΠΣ 6001508 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»-ΕΣΠΑ, συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η ανάθεση διαιρείται στις Ομάδες: Ομάδα Α:«Προμήθεια ανταλλακτικών και τεχνική εργασία – επισκευή της συσκευής διαθερμίας μικροκυμάτων ΕΜΕ RΤ 250 Digital S/N:ΕΜ05350516» και Ομάδα Β: «Έλεγχος και επισκευή τονόμετρου OPTILASA OP-1S, SN: S0115» σύμφωνα με την υπ’αρ.5/03.04.2024 Μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η περιγραφή του αντικειμένου, το είδος α/α, η ποσότητα και η τιμή ανά είδος προμήθειας/υπηρεσίας των Ομάδων Α και Β αναφέρονται αναλυτικότερα στους πίνακες που ακολουθούν:

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια ανταλλακτικών και τεχνική εργασία-επισκευή της συσκευής διαθερμίας μικροκυμάτων

 ΕΜΕ RΤ 250 Digital S/N:ΕΜ05350516 

α/α Περιγραφή αντικειμένου    

         CPV

 

Ποσότητα

Τιμή ανά  ΤΜΧ χωρίς ΦΠΑ  Δαπάνη €
1. Προμήθεια Ανταλλακτικού CARD – RADAR 230V 34913000-0 (Διάφορα  ανταλλακτικά)  

1

      260,00€ 260,00€
2. Προμήθεια Ανταλλακτικού RADAR FAN WIRING WITH MOSFET 34913000-0 (Διάφορα  ανταλλακτικά)  

1

       220,00€ 220,00€
3. Τεχνική εργασία-Επισκευή 50421000-2(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού  

1

200,00€ 200,00€
 Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 680,00€
Αξία Φ.Π.Α. 24%    163,20€
 Σύνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α. 843,20€
  ΟΜΑΔΑ Β: Έλεγχος και επισκευή τονόμετρου OPTILASA OP-1S, SN: S0115
α/α Περιγραφή αντικειμένου     CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Δαπάνη €
1. Έλεγχος και επισκευή τονόμετρου OPTILASA OP-1S, SN: S0115 (Βαθμονόμηση, καθαρισμός εσωτερικού μηχανισμού, λίπανση εσωτερικού μερών, επιδιόρθωση εσωτερικής κάτω  βάσης τονομέτρου, επιδιόρθωση κεφαλής στυλεού, έλεγχος ορθής λειτουργίας) 50421000-2

(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού)

 

1

150,00€
  Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 150,00 €
Αξία Φ.Π.Α. 24% 36,00€
 Σύνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α. 186,00€

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες Ομάδες, ή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού δηλαδή και για τις δύο Ομάδες, με την απαραίτητη προϋπόθεση να αφορούν το σύνολο των ειδών της Ομάδας και η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του ν.4782/2021).

Χρόνος εκτέλεσης ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την ανάθεση.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αριθ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 04.06.2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Αργυρώ Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, αρμόδια υπάλληλος κ .Α. Πτηνοπούλου τηλ:2313318904,  e-mail: a.ptinopoulou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.


Πηγή
Author: o.poulidis

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα