Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση προμήθειας Μελανοταινιών της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης , προϋπολογισμού δαπάνης 4.017,60 με το Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την προμήθεια μελανοταινιών για τους εκτυπωτές των διπλοτύπων είσπραξης TALLY DASCOM 2600plus τις οποίες χρησιμοποιούν οι επιμελητές εισπράξεων καθημερινά της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης .

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη διότι πρόκειται για τις μελανοταινίες των εκτυπωτών των διπλοτύπων είσπραξης του τμήματος Ταμείου.

Ο Προϋπολογισμός που αφορά την προμήθειας μελανοταινιών του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης  του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βαρύνει το Κ.Α. 10/6613.02.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ-ΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ» της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός η Τεχνική περιγραφή και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανοταινιών για τους εκτυπωτές των διπλοτύπων είσπραξης TALLY DASCOM 2600plus του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης  του Δήμου Θεσσαλονίκης  για το έτος 2024 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε μέρες (5) πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

 Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 27,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 6,48€ ανά τεμάχιο. Βάσει των αναγκών του Τμήματος Ταμείου η προμήθεια αφορά 120 τεμάχια μελανοταινιών , με τιμή 3.240,00 πλέον του Φ.Π.Α. 777,60 € σύνολο δαπάνης 4.017,60  και θα βαρύνει το Κ.Α: 10/6613.02.01 με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 144420/21-06-2024 διαβιβαστικό δικαιολογητικών του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

α/α ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΟΤΑΙΝΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.

1   TALLY DASCOM 2600plus  Id.No:  99003L 120 τεμάχια 27,00 € 3.240,00 776,60  €
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

4.017,60 €

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 11 Ιουλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

• Ασφαλιστική ενημερότητα

• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

‘’Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εκκινούν μετά την 1η.6.2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 04-04-2023 (ΦΕΚ Β’ 2385/12-04-2023) “Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς”.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης αρμ. υπάλληλος κ. Κ. Κόντη Ταχ.Δ/νση: Β. Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2313317575 e-mail:[email protected].

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Μελέτη και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ και εδώ
Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.73, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ


Πηγή
Author: o.skandali

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα