Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση προμήθειας Σημαιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την προμήθεια Σημαιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και προς εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου Θεσσαλονίκης ,ασχολείται με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,από τις οποίες προκύπτουν διάφορες προμήθειες όπως αυτή των σημαιών βάσεων κονταριών και σημαιών για θυρεούς προκειμένου να αναρτηθούν σε ιστούς του Δημαρχείου και σε ιστούς άλλων κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και παρελάσεις.

Ανέλαβε να συγκεντρώσει τα αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης όπως τα παρακάτω έγγραφα των υπηρεσιών  που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία που ενδιαφέρονται για την προμήθεια σημαιών για το οικονομικό έτος 2024.

Ο Προϋπολογισμός που αφορά την προμήθειας σημαιών του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βαρύνει τους Κ.Α. 10/6691.01.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ποσού 1.961,68 €,Κ.Α.  15/6474.20.01 ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού ποσού 3.100,00 € και Κ.Α. 20/6691.01.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων ποσού 2.046,00 €

H υπ’ αριθμ. 10 Μελέτη (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός η Τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια σημαιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2024 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε μέρες (5) πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

 Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 7.107,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 5.732,00 + Φ.Π.Α. 24%  1.375,68 € Σύνολο = 7.107,68 €) με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 130373/05-06-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

  Είδος σημαίας Τεμάχια Διάσταση Ποσό σε ευρώ ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ
1 Ελληνική σημαία, διπλής όψεως, ύφασμα πολυεστέρας, αντιανεμικό, 115 γραμμαρίων 80 1,00m x 1,50m 80 τεμ. Χ 6,00€=480,00€
2 Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διπλής όψεως, ύφασμα πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 20 1,00m x 1,50m 20τεμ. Χ6,00€=120,00€
3 Σημαία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διπλής όψεως, ύφασμα πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 50 τεμάχια 1,00m x 1,50m 50 τεμ. Χ 6,00€=300,00€
4 Ελληνική σημαία, διπλής όψεως, ύφασμα πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 14 τεμάχια 1,80m x 3,00m 14 τεμ. Χ 22,00€= 308,00€
5 Σημαία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διπλής όψεως, ύφασμα  πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 12 τεμάχια 1,80m x 3,00m 12 τεμ. Χ 22,00€=264,00€
6  Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης, διπλής όψεως, ύφασμα  πολυεστέρας, δικτυωτό και αντιανεμικό 115 γραμμαρίων 5  τεμάχια  1,80m x 3,00m 5 τεμ. Χ 22,00€ =110,00€
7 Υφασμάτινη  σημαία μεγέθους

Εκτύπωση μονής όψης με λογότυπο την κεφαλή του Μεγ. Αλεξάνδρου και τη φράση “City of Thessaloniki”4χρωμία με ξύλινο κοντάρι ύψους περίπου 30 εκ.

2.000  

14 X 20 εκ

2.000Χ 1,25€ = 2.500,00€
8 Σημαία Ελληνική  για θυρεούς με πλαστικό κοντάρι 0,9μ 150 0,50X0,75  150Χ5,00€= 750,00€
9 Σημαία Δήμου Θεσσαλονίκης για θυρεούς με πλαστικό κοντάρι 0,9μ 150 0,50X0,75 150Χ6,00€ =900,00€
Σύνολο στα είδη

Cpv: 35821000-5

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 5.732,00  €
ΦΠΑ 24% 1.375,68   €
Σύνολο 7.107,68 

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως  καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 17 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου, Δ/νση: Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Τηλ:2313317159, αρμόδια υπάλληλος κ. Α. Ζαφειροπούλου e-mail:a.zafiropoulou @thessaloniki.gr.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.


Πηγή
Author: o.poulidis

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα