Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για «Ετήσια συνδρομή ειδικών λογισμικών διαχείρισης κειμένων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων»

27.05.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 14:54


Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ,

 

ΘΕΜΑ: Ετήσια συνδρομή ειδικών λογισμικών διαχείρισης κειμένων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων έτους 2024, που προβλέπει πίστωση ποσού 11.000,00€ στον Κ.Α. 30-6266.001 για «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού»

  3. Το υπ’ αριθμό 26673/13-05-2024 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΑΔΑΜ:24REQ014749581).

  4. Το υπ’ αριθμό 27051/15-05-2024 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

  5. Την υπ’ αριθμό Α-682 με Α.Π. 27749/17-05-2024 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 3.391,40€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:24REQ014774414 ΑΔΑ:ΨΣΜΖΩΗ5-Λ75)

  6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την ετήσια συνδρομή ειδικών λογισμικών διαχείρισης κειμένων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 3.391,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δήμος Χανίων ενεργοποίησε ετήσιες συνδρομές για τη χρήση ειδικών λογισμικών διαχείρισης κειμένων με το υπ’ αριθμ. 36452/23-06-2024 (ΑΔΑΜ 23SYMV012944070 2023-06-23) Συμφωνητικό. Σε συνέχεια αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, απαιτείται η ανανέωση αυτών των αδειών χρήσης για ένα επιπλέον έτος (έως τις 23/6/2025), ως εξής:

 

 

 

 

 

Είδος

 

Χαρακτηριστικά

Ποσότητα

Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων

Adobe Acrobat Pro DC for Teams ή αντίστοιχο

3

Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων

Acrobat Acrobat Standard DC for Teams ή αντίστοιχο

11

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις οικονομικές σας προσφορες έως τις 03/06/2024, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Ετήσια συνδρομή ειδικών λογισμικών διαχείρισης κειμένων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. Στην περίπτωση που η ενημερότητα δεν αναφέρει χρόνο ισχύος, αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για κύρια και επικουρική ασφάλιση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη. Στην περίπτωση που η ενημερότητα δεν αναφέρει χρόνο ισχύος, αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει “δεν υπάρχει σε βάρος μου, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ. και στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την υποβολή της.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από ΜΗΤΡΩΟ


Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα