Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινότητας Δ.Ε. Χανίων»

02.07.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 13:05


Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινότητας Δ.Ε. Χανίων

 

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), της υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061).

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024, που προβλέπεται πίστωση 7.000,00€ στον Κ.Α. 60.7134.002 για «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά κέντρου Κοινότητας Δ.Ε. Χανίων»

  3. Το υπ’ αριθμό 32466/07-06-2024 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΑΔΑΜ:24REQ014906293).

  4. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών

  5. Το υπ’ αριθμό 33088/11-06-2024 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

  6. Την υπ’ αριθμό Α-777 με Α.Π. 34628/18-06-2024 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 7.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:24REQ014962418 – ΑΔΑ:68ΩΧΩΗ5-Δ1Κ)

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινότητας Δ.Ε. Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινότητας Δ.Ε Χανίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών και συγκεκριμένα:

 

 

 

 

Α/Α

Είδος

Ποσότητα

1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα

7

2

Οθόνες 24”

7

3

Πολύ-μηχανημάτα (Laser εκτυπωτής, scanner, φωτοτυπικό)

2

 

 

  • Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά που να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη.

  • Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις οικονομικές σας προσφορές έως τις 09/07/2024, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Η/Υ και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινότητας Δ.Ε. Χανίων”,

Υπόψιν κας Γουμενάκη

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. Στην περίπτωση που η ενημερότητα δεν αναφέρει χρόνο ισχύος, αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για κύρια και επικουρική ασφάλιση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη. Στην περίπτωση που η ενημερότητα δεν αναφέρει χρόνο ισχύος, αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει “δεν υπάρχει σε βάρος μου, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ. και στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την υποβολή της.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινότητας Δ.Ε. Χανίων

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης της συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Πρόσκληση

2. Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών 

 

 


Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα