Πρόσκληση για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του 1ου και του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, για 2 έτη – Περιφέρεια Αττικής

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι τις 17/06/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ , για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και του 1ου και του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, για δύο (2) έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη και εφόσον καλύπτονται οι όροι της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής.

Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με courier, στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 2ος όροφος), έως τη Δευτέρα 17/06/2024 και ώρα 11:00π.μ.

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.


Πηγή
Author: magia

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα