ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013801170) | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Προμήθεια εμβολίων για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και φαρμακευτικών ουσιών για την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 4830/2021 (Α’ 169 “Νέο πλαίσιο για την  ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις”). Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται πολύ σημαντική τόσο για την υγεία των ζώων όσο και για την δημόσια υγεία γενικότερα.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω σκευάσματα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν ημερομηνία λήξης και φύλλα οδηγιών χρήσης τους. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε δύο έτη από την ημερομηνία παραλαβής του  σκευάσματος.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 2.918,35 € πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 3.297,74 € με ΦΠΑ 13%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 16697/17-11-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με  ΑΔΑΜ: 23REQ013792357 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013801170)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013792357)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ


Πηγή
Author: cs

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα