Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

Η Π.Ε. Καστοριάς καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει την προσφορά του για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς. Αναλυτικά τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί ως εξής: από τον Κ.Α.Ε. 03.072.1421.01. (ιματισμός) ποσό 9.700,00€ και από τον Κ.Α.Ε. 03.072.1423.01. (υπόδηση) ποσό 5.500,00€.

Κριτήριο Ανάθεσης.

Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών.

Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών.

Ο οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλλει την προσφορά του στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, στο Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος, γραφείο 4 ή στο e-mail: [email protected], μέχρι την Τετάρτη 22/11/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνονται τα εξής: “…..δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση και έχω αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση. Δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στην παρούσα.

β. Την οικονομική προσφορά, η οποία θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα.

γ. Κάθε οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγησή της, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Κάθε οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική για κάθε περιγραφόμενο είδος (τιμή ανά προσφερόμενο είδος και αναγραφή του ποσοστού Φ.Π.Α.).

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση που η συνολική προσφερόμενη τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη του πίνακα θα απορρίπτονται.

Παρακολούθηση του αντικειμένου και παραλαβή του τιμολογίου.

Η παρακολούθηση εκτέλεσης της ανάθεσης θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2023 (αρ. απόφασης 1942/2022 Ο.Ε. Π.Δ.Μ.).

Τρόπος πληρωμής.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών εντός των νόμιμων προθεσμιών από την προσκόμιση των απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς (pdf)

prokurixi-map


Πηγή
Author: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΖΙΑΝΑΣ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα