Πρόσληψη δώδεκα (12) Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Γαλατσίου, κατά τους θερινούς μήνες του έτους 2022 – Δήμος Γαλατσίου

Έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις της παρ.1δ’ του άρθ.58 του ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α’).

2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007, «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως  αυτές, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα

3)Τις διατάξεις της περ.ιε της παρ.2 του αρ.2 του ν.4765/2021(ΦΕΚ 6 Α’), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται στις διατάξεις των μερών Β’ & Γ’ του  ν.4765/2021.

4)Την υπ.αριθμ:135/2022 (ΑΔΑ:92ΚΒΩ9Λ-ΝΛΠ), απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου,  με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και  σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)  μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών  πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2022. (Φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε αναδασωτέες περιοχές, ιδιωτικά οικόπεδα  κλπ).

5)Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ/Β’/2484/20.05.2022).

6)Την υπ.αριθμ.πρωτ.13172/18.05.2022  ανακοίνωση του Δήμου Γαλατσίου(ΑΔΑ: 968ΤΩ9Λ-ΘΤΕ) για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού,  η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δημαρχιακού  καταστήματος   και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου την 18η Μάϊου 2022

7)Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Προσλαμβάνονται  οι κάτωθι,  ως  ΥΕ Εργάτες /τριες Γενικών  Καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών δράσεων πυροπροστασίας  του Δήμου Γαλατσίουκατά την θερινή περίοδο έτους 2022

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΑΚΙΝΟΣΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
2 ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΟΣ  
3 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
5 ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
6 ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
7 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
8 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
9 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
10 ΤΖΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
11 ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
12 ΨΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

– Η διάρκεια των  ανωτέρω συμβάσεων εργασίας  ορίζεται  από      07.06.2022 έως    06 .08.2022.

– Οι ανωτέρω υποχρεούνται να εργάζονται ημερησίως κατά πλήρες ωράριο της υπηρεσίας και εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν το ωράριο καθορίζεται πρωινό, η απογευματινό,  αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών.

-Οι αποδοχές των προσλαμβανομένων καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφ. Β’ του Ν. 4354/2015 (Α’176), «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

-Το υπηρεσιακό καθεστώς των ανωτέρω ρυθμίζεται από τις διατάξεις  του Ν.3584/2007 (Α’143 )   «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», που αφορούν το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ, τις οικείες  Σ.Σ.Ε της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α  για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ   του και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

                   Ο  Δήμαρχος

  

               Γεώργιος  Μαρκόπουλος


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα